Vår pedagogik

bygger på att på ett avdramatiserat och roligt sätt arbeta med förändringsprocesser och värdegrund. Det finns alltid goda idéer och konstruktiva förslag till förändringar och förbättringar hos dina medarbetare. Vi försöker ta vara på dessa istället för att införa helt nya teorier och tankesätt som inte har någon förankring i organisationen. Vi lockar fram deras idéer och förslag på ett lustfyllt sätt då vi anser att detta är det mest effektiva sättet att få människor att prestera och uppnå resultat.

Insatsen förbereds…
Vi genomför en nulägesanalys av organisationen för att se hur organisationen mår och vilka värden som är aktuella att jobba med. Utifrån denna analys tar vi fram ett program som hanterar de problemställningar och konfliktsituationer som stjäl tid och energi från arbetsuppgifterna och därmed drar ned effektiviteten och arbetsglädjen.

och genomförs…
Dessa kommuniceras ut i organisationen via ett för varje specifikt uppdrag skräddarsytt program. Det är viktigt att syftet med och effekten av programmet kopplas till deltagarnas egen arbetssituation, den vardagliga verksamheten, för att säkerställa ett maximalt engagemang. Deltagarna får löpande under programmets gång återkoppling på varje genomfört delmoment.

varpå vi knyter ihop säcken…
När samtliga deltagare har arbetat igenom alla moment sker en avrapportering till dig/din ledningsgrupp där dagens arbete diskuteras igenom och konstruktiva idéer och förslag till förbättringar framförs. Du/din ledningsgrupp bearbetar förslagen och återkopplar till dina medarbetare själv eller tillsammans med oss.

och följer upp resultatet
Resultatet av programmet mäts genom att en ny nulägesanalys genomförs och jämförs med den nulägesanalys som genomfördes före övningen. Effekten av programmet tydliggörs.

Sedan går vi vidare…
Därefter formuleras en åtgärdslista där det tydligt framgår vilka initiativ som måste tas för att gå från verklighet till mål/vision. Effekten av åtgärderna blir att alla drar åt samma håll. Effektiviteten ökar, medarbetarna mår bättre och lönsamheten stiger.

Resultaträkningen
Exakt hur stor påverkan förbättringen har på resultatet är svårt att mäta. Viss koppling kan göras genom att studera deltagarnas subjektiva upplevelser. Resultatet av en sådan studie kan ersätta de antaganden som gjorts i exemplet nedan:

Antaganden
Företag med antal anställda1001 00010 000
Improduktiv arbetstid/dag och medarbetare15 min15 min15 min
Genomsnittlig månadslön25 00025 00025 000
Sociala avgifter + avtalsenliga försäkringar225225225
Årlig kostnad för improduktiv arbetstid 1 198 00011 985 000119 851 000

De resurser som frigörs om den improduktiva arbetstiden reduceras med endast 15 minuter/medarbetare och dag uppgår som synes i uppställningen ovan till 1 200 000 kronor per år för en organisation med 100 anställda och en genomsnittlig månadslön på 25 000 kronor. Till detta ska läggas all den tid som medarbetaren lägger på saker som han/hon egentligen inte ska behöva ägna någon tid åt. En informell undersökning i en organisation av nyss nämnda storlek visade att upp till 48 % av en enskild medarbetares arbetstid lades på saker som denne inte ska behöva ägna någon tid alls åt. Här finns det således stora pengar och effektivitetsvinster att göra.